Logo 2
 

b_250_100_16777215_00_images_2014_Strategia_-_grafika.jpgb_250_100_16777215_00_images_stories_2013_herb_miasta_i_gminy_zakliczyn.jpgSamorządowi zależy na tym, aby gmina Zakliczyn w odczuciu mieszkańców i gości posiadała wizerunek gminy jako miejsca bezpiecznego oraz przyjaznego do życia i pracy, dlatego chce wspierać system zarządzania bezpieczeństwem publicznym poprzez różnego rodzaju działania, które leżą w gestii samorządu gminnego.

Cel operacyjny III.3 Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym

W zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego autorzy strategii stawiają na pierwszym miejscu nadzór elektroniczny uzasadniając to następującym argumentem:  monitoringiem wizyjnym objęte zostaną strategiczne miejsca na terenie Gminy Zakliczyn, w tym budynki użyteczności publicznej i kulturalno-oświatowe (przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu prywatności obywateli). Monitoring, a w konsekwencji szybsze reagowanie służb bezpieczeństwa i większa wykrywalność sprawców, wzmocni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Gmina będzie wspierać OSP w takich kwestiach jak modernizacja strażnic oraz wyposażenie w spełniający wszelkie wymagania i normy sprzęt ratowniczy, co w konsekwencji ma przysłuży się jakości i szybkości interwencji straży, zarówno w przypadku pożarów, jak i powodzi oraz innych zdarzeń. Kolejnym priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez działania edukacyjne oraz modernizację infrastruktury komunikacyjnej.

Kluczowe działania jakie zamierza się podejmować w tym obszarze to:

1.       Objęcie monitoringiem wizyjnym strategicznych miejsc na terenie gminy, w tym budynków użyteczności publicznej i kulturalno-oświatowych.

2.       Wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie modernizacji remiz oraz stałe doposażenie poszczególnych jednostek OSP w nowoczesny i wydajny sprzęt.

3.       Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony policyjnej oraz w ruchu drogowym.

4.       Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej.

Pierwsze dwa punkty realizować ma Urząd Miejski w Zakliczynie a monitorować Burmistrz, punkt trzeci top domena Policja a czwarty Ochotniczych Straży Pożarnych. Realizację tego działania mierzyć się będzie za pomocą liczby zdarzeń drogowych, liczby interwencji policji i straży pożarnych.

Cel operacyjny III.4 Poprawa bezpieczeństwa w zakresie społecznym i zdrowotnym

Priorytetem wszelkich działań w ramach celu dotyczącego bezpieczeństwa zdrowotnego i społecznego mieszkańców Gminy Zakliczyn jest poprawa komfortu i jakości życia. Polityka związana ze zdrowiem realizowana będzie poprzez zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do opieki medycznej o wysokim standardzie usług - doskonalenie bazy infrastrukturalnej, wyposażenia oraz standardu obsługi w placówkach zdrowia, organizowanie i wspieranie akcji oraz programów profilaktycznych, badań i konsultacji medycznych dla mieszkańców gminy, jak również poprzez kształtowanie, promocję właściwych postaw i aktywną edukację na rzecz zdrowego stylu życia.  W tym wycinku aktywności władza (każda władza) zdaje sobie sprawę z tego, że zapewnienie czegokolwiek w zakresie usług zdrowotnych i społecznych, co przyczyni się do poczucia zwiększenia komfortu i jakości życia w polskich realiach wyzwanie wręcz salomonowe. Stąd nie mogą dziwić , że w tzw. kierunkach interwencji zapisano, „anie” i „enie”, czyli jak zwykło się nazywać sformułowania w rodzaju „wspomaganie” lub „wspieranie”, np.: organizowanie i wspieranie różnorodnych form pomocy społecznej,  działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. wspieranie programów i inicjatyw skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, organizowanie i wspieranie akcji oraz programów profilaktycznych, badań i konsultacji medycznych, doskonalenie stanu technicznego bazy lokalowej i infrastrukturalnej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.  Bardzo konkretny za to zapis dotyczy budowy w Zakliczynie budynku dla zespołu Pogotowia Ratunkowego w Zakliczynie natomiast poszerzanie zasobów mieszkań socjalnych i chronionych brzmi z kolei bardzo ambitnie. Ten cel operacyjny w realizacji to domena  Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a monitorować realizację zadań ma Burmistrz. Miernikami realizacji są: liczba osób korzystających ze wsparcia w ramach pomocy społecznej, liczba i/lub powierzchnia mieszkań socjalnych i chronionych, liczba porad ogółem w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

cdn.

Do omówienia Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014 – 20 pozostał nam jeszcze  Obszar IV: Zarządzanie rozwojem gminy. Postaram się ten obszar omówić w dwóch kolejnych artykułach.

 

 

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.