baner 5
 

b_250_100_16777215_00_images_stories_reportaz_konturek_0011.jpgb_250_100_16777215_00_images_stories_reportaz_konturek_0008.jpgBł. Jan Paweł II, o. Jan Góra, Marek Gołąb, o. Mariusz Dębiński, Kazimierz Korman, ks. Józef Piszczek, prof. Krzysztof Penderecki, Stefan Ściborowicz, Wiesław Woda, Władysław Żabiński – to osoby od 1999 roku uhonorowane najwyższym wyróżnieniem Gminy Zakliczyn – Honorowym Obywatelstwem. Procedura związana z nadaniem Honorowego Obywatelstwa rozpoczyna się od złożenia wniosku do Rady Miejskiej. Wniosek może złożyć grupa radnych, ale też np. stowarzyszenie. Podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia „Klucz” w dniu 10 września 2013 roku została podjęta decyzja o wystosowaniu wniosku do Rady Miejskiej w Zakliczynie o nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa profesorowi doktorowi habilitowanemu Stanisławowi Janowi Konturkowi. Wniosek na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej w Zakliczynie Józefa Wojtasa w dniu 11 września złożył prezes Stowarzyszenia „Klucz” Kazimierz Dudzik. Połączone Komisje Rady Miejskiej a następnie Rada Miejska jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała wniosek. Taka decyzja otwiera drogę do kolejnego etapu, tj. wystosowania zapytania do kandydata na Honorowego Obywatela: czy wyraża zgodę na przyjęcie zaszczytu – jeśli decyzja jest na „tak”, pozostaje przyjęcie uchwały przez Rade Miejską w sprawie nadania tytułu i zazwyczaj podczas uroczystej sesji – nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Zakliczyn. 15 stycznia 2014 roku w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie jedenastym Honorowym Obywatelem Gminy Zakliczyn został prof. dr hab. Stanisław Jan Konturek.  W imieniu Stowarzyszenia „Klucz” mowę okolicznościową (laudację) z okazji wręczania Honorowego Obywatelstwa Profesorowi, wygłosił prezes Kazimierz Dudzik – oto jej treść:

 

Szanowny Panie Profesorze!

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście i Uczestnicy uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie!

b_250_100_16777215_00_images_stories_reportaz_konturek_0034.jpgPrzypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a równocześnie przyjemność, przedstawienia Państwu sylwetki Pana Profesora  Stanisława Jana Konturka – zakliczynianina - wybitnego polskiego, światowej sławy, fizjologa i gastroenterologa, któremu Rada Miejska w Zakliczynie, na wniosek Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”, przyznała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn. Większość z nas tu obecnych doskonale zna działalność naukową i organizatorską Pana Profesora, ale pozwolę sobie w wielkim skrócie przybliżyć sylwetkę „Króla Polskiej Nauki”.

 

 „E tenui casa saepe vir magnus exit”  (Z małej chaty często wywodzi się wielki człowiek)

b_250_100_16777215_00_images_stories_reportaz_konturek_0019.jpgPan prof. dr hab. Stanisław Jan Konturek urodził się 8 października 1931 w rodzinie wielodzietnej w Zakliczynie. Na czas okupacji przypada pierwszy etap edukacji Stanisława Konturka – dodać trzeba bardzo pilnego i zdolnego ucznia. Wydarzenia z okresu dzieciństwa musiały odcisnąć trwały znak na młodym, chłonnym umyśle. Nic dziwnego, że dewizą życiową prof. Stanisława Konturka stało się zdanie: „Jeśli nie dążysz do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągniesz”. Krok po kroku, konsekwentnie dążył Pan Profesor do osiągania rzeczy niemożliwych. W 1950 roku I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie ukończył ze świadectwem dojrzałości Magna cum Laude (tzn. z wielką pochwałą), a potem Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie w 1955 roku z dyplomem Cum Laude.

Honoriusz Balzak powiedział, że „Nie istnieje wielki talent bez wielkiej siły woli”.

Swą drogę naukową rozpoczął u boku wielkiego polskiego fizjologa i nauczyciela prof. Jerzego Kaulbersza. W 1960 w wieku 29 lat uzyskał doktorat, a w 1963 habilitację. Warto powiedzieć, że rozprawę habilitacyjną pt. „Rola i znaczenie gruczołów dokrewnych w wydzielaniu żołądkowym i patogenezie wrzodu trawiennego u zwierząt doświadczalnych i u ludzi”, dr Stanisław Konturek  obronił przed Radą Wydziału Lekarskiego AM w Krakowie w 1963 roku, ale na zatwierdzenie czekał 4 lata, głównie z powodu braku poparcia ze strony ówczesnych władz politycznych. Prawdopodobnie decydujący moment w życiu naukowym Pana Profesora to wyjazd na zaproszenie National Institute of Health do Los Angeles, pracując w Ośrodku Gastroenterologicznym kierowanym przez najbardziej znanego na świecie fizjologa i zarazem gastroenterologa doktora Mortona Grossmana. Było to jedno z pierwszych stypendiów podoktorskich, jakie amerykańska uczelnia przyznała Polakowi w dowód uznania jego dotychczasowej działalności naukowej. Pan Profesor opublikował, jako jedyny w Polsce i niewielu na świecie, kilkadziesiąt prac w amerykańskich, prestiżowych wydawnictwach medycznych. Ten dorobek plus doskonała opinii dr Grossmana, który pisał m. in. że prof. Konturek zadziwiał wprost niesamowitą zdolnością do pracy naukowej i naukową wyobraźnią, skłoniły amerykański uniwersytet do przyznania mu jako pierwszemu Polakowi specjalnej nagrody, a Amerykańskiemu Towarzystwu Gastroenterologicznemu do zaoferowania mu członkostwa, jakie nikomu z Polski i z krajów zza „żelaznej kurtyny” dotychczas nie udało się uzyskać. Jako pierwszy w okresie powojennym  otrzymał prestiżowy 3-letni grant Bethesda z przeznaczeniem na „ustabilizowanie pozycji naukowej w kraju” – grant ten Pan Profesor przeznaczył na zakup nowoczesnej aparatury medycznej.

Jego Magnificencja Dziekan i Rektor prof. Stanisław Konturek

W 1969 roku dr Stanisław Konturek uzyskał tytuł profesora nauk medycznych. W czasie swojej pracy sprawował ważne funkcje kierownicze; był prorektorem Akademii Medycznej w Krakowie,  wraz z przywróceniem Collegium Medicum w 1993 został dziekanem Wydziału Lekarskiego. Funkcję tę pełnił do 1996 roku, kiedy to został prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i przez trzy lata sprawował nadzór nad Collegium Medicum. Wśród studentów znany jest jako surowy i wymagający Profesor, zawsze jednak szczególną opieką otaczał tych, którzy pochodzili z Zakliczyna i okolic – nie znaczyło to, że mniej od nich wymagał – zawsze, gdy padało słowo Zakliczyn Pan Profesor stawał się łagodny, na jego twarzy gościł uśmiech i wtedy wiele wybaczał, np. spóźnienie na seminarium doktorskie u Profesora. Z czasem niektórzy studenci z premedytacją korzystali z tej jedynej profesorskiej słabości.

Frustra vivit qui nemini prodest - próżno żyje, kto nie jest użyteczny - mawia prof. Stanisław Konturek, który codziennie rozpoczyna pracę w nocy, zwykle między godziną drugą a trzecią - pisał 12 lat temu tygodnik Wprost w artykule pod tytułem „Królowie nauki”.

Profesor Stanisław Konturek jest niezwykle dociekliwym badaczem, czego dowodzą prowadzone przez niego długoletnie badania naukowe, wciąż poszerzane, które prowadzi zgodnie ze swoją dewizami: „Nie badaj nie istniejących zjawisk” i „Jeśli kolejne wyniki badań nie potwierdzają wcześniejszych i opartej na nich hipotezy, to szybko przejdź nad nimi do porządku dziennego, pozostaw je do weryfikacji innym”. Obszar zainteresowań naukowych prof. Stanisława Konturka obejmuje badania nad fizjologią i patologią układu pokarmowego, zwłaszcza zapalenia żołądka i choroby wrzodowej oraz zakażenia Helicobacter pylori. Prof. Stanisław Konturek jest autorem bądź współautorem ponad 1300 publikacji, w tym ok. 650 prac naukowych i ok. 100 prac poglądowych, jest autorem wielu podręczników akademickich. Prof. Stanisław Konturek był organizatorem 25 sympozjów międzynarodowych, w tym czterech kongresów dotyczących hormonów przewodu pokarmowego, motoryki żołądkowo-jelitowej, osi mózgowo-jelitowej i poświęconych obecnie noblowskiej bakterii Helicobacter pylori, większość odbyła się w Krakowie.

Pisarka Charlotte Perkins Gilman napisała kiedyś takie zdanie: „Jednym głównym obowiązkiem jest odnaleźć swoje powołanie i wypełnić je”.

Pan Profesor Stanisław Jan Konturek należy do wielu międzynarodowych organizacji naukowych o najwyższym prestiżu.  Jest Doktorem Honoris Causa Akademii Medycznej w Białymstoku, Akademii Medycznej we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie medycyny, czyli „Polskiego Nobla”, Nagrodę Miasta Krakowa, Laur Jagielloński Rektora UJ, Krzyż Kawalerski RP oraz doroczne nagrody indywidualne i zespołowe PAN i nagrody ministerialne.

Szanowny Panie Profesorze,

Szanowni Goście i Uczestnicy uroczystej sesji Rady Miejskiej

„Wiele lat temu świat gastroenterologii darzył wielkim respektem profesora Mortona Grossmana z Los Angeles. Po śmierci Mortona jego status w świecie gastroenterologicznym przeszedł na człowieka zwanego „Stan”, w uznaniu dla doskonałości jego badań [...] Jego wkład dla zrozumienia patofizjologii przewodu pokarmowego jest wyjątkowo wielki i wzbudził szerokie uznanie w świecie naukowym” – tak w 2002 roku pisał o prof. Stanisławie Konturku prof. Susumu Okabe, światowego formatu farmakolog japoński.

b_250_100_16777215_00_images_stories_reportaz_konturek_0016.jpgJesteśmy dumni, że człowiek tak wielkiego formatu wywodzi się z Zakliczyna. Władze Gminy Zakliczyn od 1999 roku przyznają tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn – najwyższe wyróżnienie samorządowe. Dotąd lista Honorowych Obywateli Gminy Zakliczyn liczyła 10 wybitnych, wyjątkowych, zasłużonych dla Ziemi Zakliczyńskiej postaci: listę tę otwiera bł. Jan Paweł II, są na niej wybitni związani z Ziemią Zakliczyńską duchowni, ludzie kultury, polityki i sportu – od dziś na liście tej pojawia się postać wybitna, zasłużona dla światowej nauki - prof. dr hab. Stanisław Konturek.

Przyjęcie najważniejszego tytułu jaki do zaoferowania ma Gmina Zakliczyn przez Pana Profesora z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Wojtasa - w obecności Honorowych Obywateli Gminy Zakliczyn – Marka Gołąba, Kazimierza Kormana i Władysława Żabińskiego, wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Romana Ciepieli, starosty Powiatu Tarnowskiego Romana Łucarza oraz Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn –  Jerzego Soski, jest zaszczytem dla naszej społeczności, a mniemam, że dla Szanownego Pana Profesora wyrazem miłej pamięci i uznania ze strony władz rodzinnego miasta i gminy Zakliczyn.

Dziękuję za uwagę,

Kazimierz Dudzik – prezes Stowarzyszenia „Klucz”

Lusławice, 15 stycznia 2014 roku

 

Prof. dr hab. Stanisław Jan Konturek w wywiadzie dla Tarnowska.tv o sobie przed wręczeniem tytułu:  http://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/1645,honorowy-obywatel-gminy-zakliczyn.html

 

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.