baner 5
 

b_250_100_16777215_00_images_2014_Strategia_-_grafika.jpgb_250_100_16777215_00_images_stories_2013_herb_miasta_i_gminy_zakliczyn.jpgW Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014-2020 zaplanowano kierunki związane z poprawą funkcjonowania administracji w zakresie podniesienia sprawności działania Urzędu Miejskiego, doskonalenia kwalifikacji pracowników, e-administracji oraz budowy i promocji marki gminy, w tym poprzez partnerskie współdziałanie z mediami lokalnymi i regionalnymi oraz skuteczny, tj. spójny i efektywny system promocji. Ponadto, wszelkie działania gminy ukierunkowane będą na pogłębienie współpracy międzysamorządowej oraz międzysektorowej i międzyorganizacyjnej.

Cel operacyjny IV.1 Sprawne i efektywne zarządzanie terytorialne

Kluczowe działania jakie zostały zapisane w realizacji tego celu operacyjnego brzmią następująco;

Do 2020 roku Urząd Miejski w Zakliczynie osiągnie wysoką sprawność administracyjna, m.in. poprzez system szkoleń pracowników i wdrażanie nowoczesnych instrumentów zarządzania publicznego, a także rozwój usług elektronicznych. Urząd Miejski będzie przyjazny dla interesantów; promowany będzie system wartości etycznych wśród pracowników samorządowych, przejrzystość pracy urzędu (w załatwianiu spraw i w dostępie do informacji publicznej). Powyższe działania dotyczą także pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy, a ich realizację będzie monitorował Burmistrz.

 

Dbałość o stan techniczny budynków użyteczności publicznej poprzez dokonywane remonty, termomodernizację, estetyzację, etc. to kolejne zadanie zapisane w Strategii w tym celu operacyjnym. Kolejne zapisy które są zadaniami Urzędu Miejskiego dotyczą współpracy terytorialnej w dziedzinie turystyki, inwestycji komunalnych i przedsiębiorczości w ramach subregionu tarnowskiego oraz na poziomie krajowym i międzynarodowym, także upowszechniania partnerstwa publiczno-społecznego oraz promocja dobrych praktyk oraz doskonalenia procedur konsultacji społecznych.  Z kolei wspieranie i upowszechnianie wolontariatu wśród młodzieży szkolnej i osób starszych to zadanie kierowane do organizacji pozarządowych. Zakliczyńskie Centrum Kultury ma odpowiadać za partnerskie współdziałanie z mediami lokalnymi i regionalnymi.

Cel operacyjny IV.2 Wielofunkcyjny rozwój wsi

Priorytetem w tym obszarze aktywności jest poprawa sytuacji bytowej mieszkańców, dzięki rozwijaniu wielofunkcyjnych form aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej (w szczególności pozarolniczej). Zgodnie z założeniami wielofunkcyjności, gospodarka obszarów wiejskich winna w znacznym stopniu opierać się na inicjatywie przedsiębiorcy wiejskiego. Jako główne zadanie, samorząd przyjął  rozwijanie systemów infrastruktury technicznej na terenach wiejskich gminy. Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej na terenach wiejskich gminy m.in. poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury to kolejny zapis który Urząd Miejski ma realizować wspólnie z Zakliczyńskim Centrum Kultury przy współpracy z organizacjami oświatowymi, pozarządowymi, Biblioteką i sołtysami. Wioski tematyczne jako forma oferty turystycznej gminy i rozwoju miejsc pracy to zadanie rozpoczęte z inicjatywy Zakliczyńskiego Centrum Kultury i działającego przy nim stowarzyszenia „Klucz” znalazło ważne miejsce w celu jakim jest wielofunkcyjny rozwój wsi. Ponadto Urząd Miejski przy współpracy z lokalnym biznesem, LGD, MODR-em, sołtysami, Izbą Rolnicza aktywizować będzie gospodarczo tereny wiejskie w zakresie wspierania zatrudnienia w działalności rolniczej i okołorolniczej opartej na zwiększeniu towarowości i wydajności. Wspierany będzie rozwój działalności pozarolniczej na terenach wiejskich.

Cel operacyjny IV.3 Ochrona przyrody oraz wykorzystanie środowiska naturalnego dla rozwoju gminy

Ekologiczny finał Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn do rok 2020 rozpoczyna się od ochrony zasobów wodnych. Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę oraz optymalizacja jej zużycia, obok ograniczania zanieczyszczeń przedostających się do cieków wodnych, będzie ważnym aspektem ochrony zasobów wodnych. W ramach niniejszego celu zaplanowano racjonalizację zużycia energii, surowców i minerałów oraz wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Ochrona przyrody realizowana będzie poprzez wyznaczenie i wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego wytycznych z map zagrożeń i ryzyk przyrodniczych, oraz określenie zasad właściwego gospodarowania terenami zagrożonymi, np. powodzią czy suszą hydrologiczną. Identyfikacja i wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego terenów osuwiskowych pozwoli na zmniejszenie ewentualnych konsekwencji ruchów osuwiskowych. Podstawę polityki ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego gminy stanowić będzie jednak nade wszystko aktywna edukacja obywatelska w zakresie ekologii. Działania kierowane do dzieci i młodzieży odbywać się będą zarówno w ramach normalnego procesu edukacji od szkoły podstawowej, jak również w ramach zajęć poza normalnymi godzinami nauki. Promocja postaw proekologicznych oraz zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń osób dorosłych realizowana będzie poprzez szeroki wachlarz działań, jak np. akcje marketingowe w mediach, konkursy i kampanie społeczne. Ważne będzie uświadamianie i wytwarzanie poczucia konieczności prowadzenia działalności turystycznej, rolniczej, gospodarczej na terenie gminy w zgodzie z poszanowaniem walorów przyrodniczych i zasad ekologii.

Podsumowanie

Strategia proponuje przede wszystkim zadania, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających na polu aktywizacji mieszkańców gminy, które mogą być partnerami administracji samorządowej w procesie wdrażania. Koordynacja procesu wdrażania i aktualizacji Strategii będzie odbywać się poprzez wykorzystanie samorządowego modelu zarządzania Strategią. Model ten przekazuje proces zarządzania Strategią w ręce Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn oraz Rady Miejskiej w Zakliczynie.

I to by było na tyle, jeśli chodzi o omówienie aktualnie obowiązującej strategii rozwoju.

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.