Baner 4
 

b_250_100_16777215_00_images_2015_9_sesja_laureaci.jpg6. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie zdominowana była sprawami sołeckimi. Na posiedzeniu w ratuszu pojawiło się 22 nowo wybranych w powszechnych wyborach sołtysów i przewodniczący miasta Zakliczyn (zabrakło tylko pracującego zagranicą sołtysa Woli Stróskiej).  Na początku obrad przewodnicząca Anna Moj i burmistrz Dawid Chrobak złożyli gratulacje i przekazali skromne upominki uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, którzy b_250_100_16777215_00_images_2015_9_gratulacje_dla_Grzegorza_Basty.jpgodnieśli spektakularne sukcesy. Pierwszym z nich był Grzegorz Basta – pięściarz pochodzący z Przydonicy, który został wybrany najlepszym zawodnikiem Mistrzostw Małopolski w Boksie i uzyskał awans w swojej kategorii +91 do Mistrzostw Polski Juniorów. Zawody bokserskie juniorów odbyły się w hali sportowej ZSP w Zakliczynie w dniach od 13 do 15 marca. Drugim laureatem docenionym przez władze samorządowe podczas sesji w dniu 27 marca 2015 roku był Daniel Tabiś z Faściszowej – laureat ogólnopolskiego konkursu literackiego „Mój Arsenał” ogłoszonego przez Stowarzyszenie Szarych Szeregów oraz ZHP w związku z 70. Rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i 72. Rocznicą Akcji pod Arsenałem. Patronem konkursu „Mój Arsenał”  był prezydent RP Bronisław Komorowski, który zaprosił do Pałacu Prezydenckiego i wręczył nagrody laureatom, w tym gronie Danielowi Tabisiowi.

 

b_250_100_16777215_00_images_2015_9_Jan_Basta.jpgPo gratulacjach władz samorządowych głos zabrał obecny w tej części obrad prezes  klubu bokserskiego P.T.B Tiger Tarnów Jan Basta – organizator Mistrzostw Małopolski w Zakliczynie – który podziękował dyrekcji Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie za bardzo dobrą organizację zawodów i zainteresowanie ze strony burmistrza Chrobaka, który, jak się wyraził Jan Basta, był obecny nie tylko podczas oficjalnej części Mistrzostw, ale podczas zawodów, co nie często się zdarza wśród przedstawicieli władz. Głos zabrała również dyrektor Anna Olszańska, która przypomniała, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych był w niedalekiej przeszłości organizatorem Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów w latach olimpijskich przez Igrzyskami w Pekinie i Londynie. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na to, że ZSP im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie to bardzo dobra placówka oświatowa z interesującą i stojącą na wysokim poziomie ofertą kształcenia, o czym świadczą m.in. sukcesy uczniów na olimpiadach i konkursach na szczeblu ogólnopolskim. Kolejnym takim sukcesem jest kwalifikacja Krzysztofa Ojczyka ucznia Technikum Budowlanego na ogólnopolski finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Ojczyk zajął II miejsce podczas finału okręgowego w Rzeszowie, co zapewniło mu finał centralny Olimpiady, który odbędzie się w dniach 17 i 18 kwietnia w Warszawie.

b_250_100_16777215_00_images_2015_9_potwierdzenie_Jzefa_Dudek.jpgLaureaci opuścili ratusz. Przyszedł czas na gratulacje i wręczenie zaświadczeń o wyborze sołtysom, którzy tym samym rozpoczęli właśnie swoją nową b_250_100_16777215_00_images_2015_9_potwierdzenie_Jolanta_lezak-Rycka.jpgkadencję. Zaświadczenia o wyborze wręczali; Anna Moj – przewodnicząca Rady Miejskiej, burmistrz Dawid Chrobak i przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Kazimierz Słowik. Ceremonia wręczania zaświadczeń realizowana była według klucza alfabetycznego miejscowości, zatem jako pierwsza zaświadczenie odebrała sołtys Bieśnika Bogusława Sobol. Wśród sołtysów pojawiły się nowe twarze i choć o Józefie Dudek, Zbigniewie Jachymie oraz Andrzeju Różowskim trudno mówić że to debiutanci, wszak dla pani Józefy i pana Andrzeja to powrót na funkcję sołtysa, a pan Zbigniew zamienił kilkukadencyjną obecność w Radzie Miejskiej na szefa Wróblowic, to jednak szósta z sołtysów to prawdziwi debiutanci w tej roli, a należy do nich zaliczyć: b_250_100_16777215_00_images_2015_9_Bernadeta_Nie.jpgBernadetę Nieć – sołtys Faliszewic, Zofię Boczek – sołtys Faściszowej, Zygmunta b_250_100_16777215_00_images_2015_9_Anna_Czermak_Zofia_Boczek.jpgOlchawę – sołtysa Filipowic, Annę Czermak – sołtys Lusławic, Jolantę Ślezak-Różycką – sołtys Paleśnicy, Tomasza Owczarka – sołtysa Roztoki. Po ceremonii wręczenia zaświadczeń, głos zabrał przewodniczący zakliczyńskiego koła Stowarzyszenia Sołtysów Małopolski Józef Franczyk, który złożył gratulacje koleżankom i kolegom po fachu i zaprosił do wstąpienia w szeregi SSM, a wszystkim przypomniał, że trzeba dostarczyć aktualne zdjęcie do legitymacji sołtysa. Sołtys Franczyk zaapelował do Burmistrza o przygotowanie nowych tablic – takie jakie były ilustracją do artykułów o wyborach sołeckich na Zakliczyninfo – podpowiadał sołtys Melsztyna.  Informując o kampanii w wyborach sołeckich i jej rezultatach, sekretarz Gminy Janusz Krzyżak wskazał na duże zainteresowanie i pozytywny odbiór mieszkańców nowej formy wyboru sołtysów i rad sołeckich. Tam, gdzie odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej frekwencja przekraczała często 50% a nawet dochodziła do 60% - to bardzo dobry wynik. O tym że społeczeństwo pozytywnie odebrało nową formę wyborów sołeckich mówiła też przewodnicząca Anna Moj. Szefowa Rady Miejskiej pogratulowała sołtysom. Podziękowała za pracę Gminnej Komisji Wyborczej z przewodniczącym Kazimierzem Słowikiem oraz nadzorującemu wybory sołeckie sekretarzowi Januszowi Krzyżakowi.   

6. sesja Rady Miejskiej miała już po tych uroczystych punktach „tradycyjny” przebieg; najpierw burmistrz Chrobak złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, potem nastąpiły interpelacje i wnioski radnych oraz gości sesji. Jak to bywa zazwyczaj, interpelacje i wnioski dotyczyły spraw związanych ze stanem dróg – oprócz wyrw i dziur na drogach asfaltowych, niedrożne przepusty i rowy a na drogach nie wyasfaltowanych potrzeba uzupełnienia b_250_100_16777215_00_images_2015_9_Tomasz_Owczarek.jpgnawierzchni klińcem i żwirem. Pojawiły się wnioski o oznakowanie skrzyżowania w Kończyskach (za klasztorem) oraz zamontowani tablicy kierunkowej w Lusławicach (ECMKP) oraz o dzikich wysypiskach przy drogach. W tych sprawach głos zabierali m.in. radni; Jerzy Łopatka, Józef Wojtas, Teresa Piekarz, sołtysi Zofia Boczek, Józefa Soból, Józef Franczyk, Zbigniew Jachym i Andrzej Różowski. Ponadto zgłoszona została przez przewodniczącego Kazimierza Rybę kwestia dokończenia asfaltowania ul. Łukówka, radni i sołtysi zwracali uwagę na szkody wyrządzane przez bobry, które „są bardziej chronione przez prawo niż człowiek”. Sołtys Danuta Siepiela zwróciła uwagę na problem dużej powierzchni pól leżących odłogiem i problemów z tego wynikających. Sołtys Tomasz Owczarek zgłosił potrzebę uporządkowania terenu byłego ośrodka wypoczynkowego oddanego kiedyś przez Gminę w dzierżawę „Tarnovii” – to zdewastowany teren, który straszy – argumentował sołtys Roztoki. Po tej części Rada zajęła się uchwałami. Przyjęto nowelizację budżetu gminy, która wynika w głównej mierze z programu asfaltowania dróg gminnych -  według szacunków Burmistrza w roku 2015 powinno przybyć ponad 11 km dróg z nową nawierzchnią asfaltową. Przyjęto uchwały z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym (uchwały o zgodzie Rady na dzierżawę nieruchomości w Zakliczynie) oraz uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów – ta rola przypada sołtysom – oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

Zastępca burmistrza Stanisław Żabiński zaprezentował raport pokazujący w formie statystycznej wyniki konsultacji społecznych w sprawie stanu służby zdrowia na terenie gminy Zakliczyn, które odbyły się podczas wyborów sołeckich. W konsultacjach wzięło udział 3164 osoby, to jest 32,64% mieszkańców gminy Zakliczyn.  Ci, którzy wypełnili ankiety w zdecydowanej większości nie są zachwyceni stanem służby zdrowia, a szczególnie dostępem do specjalistów, brakiem całodobowej opieki medycznej, dostępem do stomatologa, kolejkami i szybkością reagowania pogotowia ratunkowego na wezwanie. Prawie 50% uczestników konsultacji korzysta z usług „Centrum Zdrowia” ul. Tarnowska w Zakliczynie, niecałe 19% z usług NZOZ na ul. Grabina w Zakliczynie  i ok. 4,5% z usług NZOZ w Paleśnicy. Ponad 15% korzysta z usług medycznych w ośrodkach zlokalizowanych poza gminą Zakliczyn.  Po prezentacji raportu burmistrz Dawid Chrobak powiedział, że konsultacje uznaje jako istotną i ważną, choć nie wiążącą opinię mieszkańców gminy Zakliczyn na temat stanu służby zdrowia. Podejmiemy próbę naprawy służby zdrowia – kontynuował Burmistrz – raport z konsultacji będzie podstawą do rozmów z właścicielami zoz-ów, radnymi, sołtysami i NFZ-tem.

Obradom Rady Miejskiej w Zakliczynie przysłuchiwali się radni Rady Powiatu Tarnowskiego Adam Czaplak i Kazimierz Korman. Na zakończenie sesji radny Korman poinformował o pracy Rady Powiatu, o nadwyżce budżetowej Powiatu, o środkach które Powiat przyznał jednostkom OSP na wsparcie działalności bojowej i o budżecie na budowę chodników. Po odpowiedziach na interpelacje i wnioski oraz informacji z realizacji uchwał i wniosków obrady 6. Sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie dobiegły końca.

Podziękowania sołtysek na wybór i zaufanie.

b_250_100_16777215_00_images_2015_9_Zofia_Boczek.jpgPani Zofia Boczek – sołtys Faściszowej za pośrednictwem Zakliczyninfo pragnie złożyć podziękowania mieszkańcom Faściszowej, którzy w dniu 15 marca 2015 podczas wyborów sołeckich obdarzyli panią Zofię zaufaniem, powierzając funkcję sołtysa Faściszowej. Będę czynić wszystko co możliwe, aby nasza miejscowość rozwijała się na miarę ambicji mieszkańców i dob_250_100_16777215_00_images_2015_9_Danuta_Nowak.jpgłożę wszelkich starań, aby godnie i skutecznie reprezentować Faściszową wobec władz samorządowych – deklaruje nowa Pani Sołtys.

 

Pani Danuta Nowak – sołtys Słonej również za pośrednictwem Zakliczyninfo pragnie złożyć podziękowania mieszkańcom Słonej, którzy w dniu 15 marca 2015 podczas wyborów sołeckich obdarzyli panią Danutę zaufaniem, powierzając funkcję sołtysa Słonej – miejscowości, która w roku 2015 obchodzi jubileusz 800 – lecia istnienia. To kolejna moja kadencja jako sołtyski – mówi pani Danuta – dlatego cieszę się z zaufania jakim mnie obdarzają mieszkańcy mojej miejscowości i postaram się po raz kolejny tego zaufania nie zawieść.      

 

 

 

 

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.