Brawo
 

b_250_100_16777215_00_images_2014_Dawid_Chrobak_Burmistrz.jpgDobiegła końca  inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie, podczas której Radni i nowo wybrany Burmistrz otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli przysięgę. Burmistrz Dawid Chrobak złożył przysięgę następującej treści:

"Obejmując urząd burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Zakliczyn. 

Tak mi dopomóż Bóg."

Po złożeniu przysięgi burmistrz Dawid Chrobak wygłosił przemówienie programowe (expose) o następującej treści: 

 

Szanowni uczestnicy inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie,

Szanowny Panie Przewodniczący,

Czcigodni Księża; Proboszczowie, Ojcze Gwardianie,

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Radni; Wysoka Rado,

Honorowi Obywatele Gminy Zakliczyn,  

Szanowni goście obecni na dzisiejszej sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Zakliczynie.

Pozwolicie Państwo, że na początku mojej wypowiedzi, zwrócę się do wszystkich, którzy z woli wyborców otrzymali mandat do sprawowania funkcji społecznych. Gratuluję wszystkim radnym Rady Miejskiej w Zakliczynie, radnym Rady Powiatu Tarnowskiego reprezentującym naszą Gminę – Pani Irenie Kusion, Panu Kazimierzowi Kormanowi oraz Panu Adamowi Czaplakowi. Szczególne gratulacje kieruję do Pani Anny Moj, która jako jedyna z woli społecznej mieszkańców Dzierżanin, Jamnej i Paleśnicy najwcześniej spośród nas mogła cieszyć się mandatem radnej – jeszcze przed wyborami 16 listopada. Proszę przyjąć moje gratulacje i jednocześnie przyjąć moje zapewnienie o współpracy i współdziałaniu na rzecz społeczności gminnej. Życzę wszystkim Państwu radnym jak najpełniejszej realizacji programów służących wyborcom i mieszkańcom, a na koniec kadencji satysfakcji z pełnionej przez Was społecznej służby.

Szanowny Panie Burmistrzu Jerzy Soska.

Przez minione 4 lata kiedy pełnił Pan z woli mieszkańców Miasta i Gminy Zakliczyn funkcję burmistrza, miałem zaszczyt pełnić funkcje radnego Rady Powiatu Tarnowskiego. Chcę Panu podziękować za współdziałanie w kwestiach dotyczących rozwiązywania problemów Gminy Zakliczyn i naszych mieszkańców, które będąc w kompetencji samorządu powiatowego wspólnie rozwiązywaliśmy, również z udziałem byłego burmistrza i radnego Rady Powiatu Tarnowskiego Kazimierza Kormana. Dziękuję również za merytoryczną i spełniającą wysokie standardy demokratyczne kampanię wyborczą. To ważne, bo Pańska i moja wizja samorządu gminnego były różne, ale różnice artykułowaliśmy w formie rzeczowego i spokojnego programowego a nie osobistego  sporu, unikając niepotrzebnego dzielenia na wrogie wobec siebie grupy, społeczności gminnej. Ufam, że taka relacja będzie nadal obowiązywać. Z woli wyborców przyszło mi zastąpić Pana u steru naszej Gminy. Proszę przyjąć moje podziękowania za Pańską pracę na rzecz Miasta i Gminy Zakliczyn oraz życzenia realizacji w nowych społecznych rolach.     

Szanowni Państwo,

staję przed Wami z pokorą tuż po ceremonii zaprzysiężenia na burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, w chwili ważnej i szczególnej dla mnie, dla mojej rodziny,grona przyjaciół, mieszkańców Gminy Zakliczyn którzy zaufali mojej osobie.Jest tutaj wśród nas moja Mama Małgorzata i ufam że również w tej szczególnej chwili Mój Tata śp. Stanisław Chrobak spoglądający z góry; działacz demokratycznej opozycji w czasach PRL, senator RP, wójt Gminy Zakliczyn, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, a dla mnie przed wszystkim Tata – obojgu dziękuję za troskę wychowania, za wpojone mi i mojemu rodzeństwu wartości. Dziękuję mojej żonie Monice za wsparcie, które udzielała mi przez kilka ostatnich lat mojej pracy na rzecz społeczeństwa.

Dziękuję.

Wysoka Rado, Czcigodni Goście, Szanowni mieszkańcy gminy Zakliczyn,

kandydując na burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, w kampanii wyborczej zaprezentowałem program, a w nim główne zadania nowych władz samorządowych Miasta i Gminy Zakliczyn. Te zadania wynikają z faktu, że samorządy są miejscem realizacji demokracji lokalnej, powinny służyć ludziom, pracować na rzecz lokalnych społeczności, stwarzać dogodne warunki do godnego życia, dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, wspierać ich aktywność gospodarczą, budować społeczeństwo obywatelskie. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, podstawowy dokument Rady Europy definiujący status samorządów lokalnych określa samorząd lokalny jako prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców. Polska nie tylko ratyfikowała w całości ten dokument Rady Europy, ale na podstawie Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego zbudowała ustrój samorządowy. Stąd wynika moje osobiste przekonanie co do sposobu zarządzania gminą której jako nowo wybrany burmistrz chcę być wierny:

GMINA TO NIE JA – GMINA TO MY, A WIĘC PODSTAWOWYM I PIERWSZYM ZADANIEM BURMISTRZA JEST SŁUCHAĆ I SŁUŻYĆ.

W konsekwencji oznacza to, że opowiadam się również za wzmocnieniem pozycji organów uchwałodawczych i kontrolnych gminy. To znaczy, że z woli mieszkańców Gminy Zakliczyn, nie tylko Burmistrz, sołtysi, ale przede wszystkim Rada Miejska w Zakliczynie pod kompetentnym przywództwem będzie tworzyć przyjazne dla społeczności gminnej prawo miejscowe i egzekwować jego realizację wobec organów administracyjnych, a funkcje kontrolne i informacyjne nad tym procesem sprawować będą działające w interesie społecznym media informacyjne.

Wysoka Rado, Czcigodni Goście, Szanowni Mieszkańcy Gminy Zakliczyn !

Każdy ma prawo  do godnego życia, bezpieczeństwa, realizacji planów zawodowych i osobistych, prawo do ochrony zdrowia i rodziny. Obywatele mają równe prawa – wszyscy Obywatele, a nie tylko wybrane i uprzywilejowane grupy społeczne.

Polska jest jedna, Polska jest wszędzie; w Warszawie, w Krakowie, w Zakliczynie, jest też Polska w Gwoźdźcu, Melsztynie, Dzierżaninach i we Wróblowicach i każdej większej i mniejszej miejscowości naszej Małej Ojczyzny – jest w 24 miejscowościach tworzących Gminę Zakliczyn. Podejmiemy wszelkie możliwe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju naszej Ojczyzny, naszej Małej Ojczyzny tak, by miejsce urodzenia, zamieszkania, pochodzenie nie pozbawiało nikogo warunków do godnego życia. Istniejące różnice rozwojowe będziemy niwelować między innymi poprzez skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych, ale też poprzez stojącą na wysokim poziomie ofertę edukacyjną, kulturalną, informacyjną, doradczą i inwestycyjną. Nie będziemy podnosić podatków, ale będziemy przyciągnąć nowych mieszkańców i przedsiębiorców do przyjaznej dla podatnika Gminy, bo to jest droga do zwiększenia wpływów własnych Gminy i odpisów podatkowych, to jest droga w kierunku zamożnej i przyjaznej dla Obywatela Gminy. Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży będzie ważnym elementem programu edukacyjnego naszych szkół.   Będziemy wspólnie pomnażać majątek materialny nie zaniedbując przy tym dorobku należącego do sfery niematerialnej; edukacji, kultury i dziedzictwa historycznego.  Aby spełnić ten podstawowy postulat, trzeba zbudować sprawy, kompetentny i przyjazny dla Obywatela Urząd, aby tak się stało należy spełnić dwa podstawowe warunki:

- schemat organizacyjny Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy musi być przejrzysty i czytelny dla obywatela, petenta, odbiorcy usług i przedsiębiorcy,

-  urzędnicy muszą być ludźmi uczciwymi, kompetentnymi i przyjaznymi dla Obywatela, posiadającymi swoisty gen działalności na rzecz dobra lokalnej wspólnoty.

To główny cel od którego zaczniemy budowę nowych, przyjaznych wobec społeczności gminnej relacji. Liczę, że aktywnie w ten proces włączą się nie tylko środowiska bezpośrednio związane z administracją gminy, ale też środowisko przedsiębiorców, rolnicy i organizacje działające na rzecz rolnictwa oraz prężnie działające w naszej Gminie Stowarzyszenia.

Od pierwszych dni pełnienia mojej służby jestem do Waszej dyspozycji. Będę wychodził do Was poprzez własną inicjatywę organizowania stałych, otwartych spotkań, będę słuchał i wspólnie z Radą Miejską, Urzędem Miejskim i sołtysami będę się starał  rozwiązywać problemy i likwidować bariery na drodze dialogu i współpracy.

Krok po kroku, wspólnie zbudujemy przyjazną, zamożną i perspektywiczną Gminę Zakliczyn – naszą wspólną Gminę.

Tak nam dopomóż Bóg.

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.